บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดสัมผัสทางไฟฟ้า

Infrared Thermography

ปัญหากระแสไฟฟ้าดับสาเหตุหนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเกิดจากจุดต่อต่างๆที่อยู่ภายในสถานีไฟฟ้า และในระบบการจ่ายไฟซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถหาทางป้องกันได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้นำ กล้องส่องหาความร้อน (Infrared Thermography) ซึ่งใช้รังสีอินฟาเรดมาใช้ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติด้วยตาเปล่ามาใช้งาน

กล้องส่องหาความร้อน(Infrared Thermography)

สามารถบอกอูณหภูมิได้แม่นยำโดยไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ตรวจสอบจึงไม่ต้องดับกระแสไฟฟ้าระหว่างตรวจสอบ ด้วยเหตุผลดังกล่าวกล้องส่องหาความร้อนจึงมีความเหมาะสมอย่างมากในการนำไปใช้การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม ที่พักอทศัย เพื่อเพิ่มความมั่นคงของการจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังเป็นเครื่องชี้เตือนปัญหาด้านอัคคีภัยที่อาจจะเกิดจากอุปกรณ์, จุดต่อสาย, จุดสัมผัสทางไฟฟ้าและการ Over Load ของสายไฟฟ้าที่ตรวจพบร้อนผิดปกติ เพื่อให้ทำการแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ด้วยเหตุนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้หาวิธีการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับผู้ใช้ไฟซึ่งเป็นลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ จึงให้การบริการตรวจสอบจุดต่อสายและจุดสัมผัสทางไฟฟ้าด้วยกล้องส่องหาความร้อนโดยมีเงื่อนไขการให้บริการ

ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
แผนกวิศวกรรมและการตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย
02-4209997

เอกสารดาวน์โหลด