HAPPy Care Project

logo5687-resize

โครงการ HAPPy Care “PEA Smart Service พัฒนามาตรฐาน สู่บริการที่ดี ” คือโครงการที่ PEA อ้อมน้อย ดูแลลูกค้ารายใหญ่ เป็นบริการหลังการขาย ผ่านช่องทาง Line Group KAM ที่เราคัดเลือกใน Key Account Management (KAM) เรียกว่าลูกค้ารายสำคัญ ซึ่งสถานประกอบการของท่าน ร่วมอยู่ในโครงการนี้ ครับ

 ส่วนที่เป็นระบบการจ่ายไฟของ PEA โครงการ HAPPy Care พัฒนายกระดับมาตรฐานให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เช่น การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตามวาระ (PM เชิงรุก) กล้องส่องความร้อนเมื่อพบจุดบกพร่อง ด้านแรงสูง รีบแก้ไขโดยไม่ดับไฟด้วยวิธี hotline กระเช้า ด้านหม้อแปลงแรงต่ำชุดซ่อมย่อยรีบแก้ไขใช้เวลาสั้นๆ

 ส่วนที่เป็นระบบจ่ายไฟของลูกค้า โครงการนี้กำลังพัฒนาให้ลูกค้า (KAM) รู้จักอุปกรณ์และร่วมตรวจสอบ อุปกรณ์ประกอบการจ่ายไฟ เช่น จุดเชื่อมต่อสายแรงสูงก่อนเข้าโรงงาน,ชุดประกอบเครื่องวัดแรงสูง ,ชุดประกอบหม้อแปลงและตัวหม้อแปลงเอง หากพบจุดบกพร่อง ให้รีบแจ้ง PEA อ้อมน้อย แก้ไขก่อน Breakdown ครับ ซึ่งจะกำหนดวาระตรวจสอบ 2 ครั้ง / เดือน (ท่านผู้บริหารสถานประกอบการจะได้รับรายงานนี้เช่นกัน) ในการจัดสัมนาลูกค้ารายใหญ่ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 พ.ย.2557 ที่สำนักงาน PEA อ้อมน้อย ปีนี้ ลูกค้าจะเข้าร่วมโครงการนี้ ครับ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ระบบการจ่ายไฟทั้งสองส่วน คือ ส่วนของ PEA และส่วนของ ลูกค้า จะได้รับการตรวจสอบ สอดส่องดูแลแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน ระบบการจ่ายไฟฟ้าจะมั่นคงและต่อเนื่อง ปัญหาไฟฟ้าดับจะลดลง ลูกค้าจะเดินเครื่องจักรใน Process การผลิตได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ครับ

กระผมหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุน จากท่านผู้บริหารของสถานประกอบการ ให้ความสำคัญต่อบุคลากรของท่าน และโครงการนี้ ที่เราเรียกว่าโครงการ HAPPy Care ” PEA Smart Service พัฒนามาตรฐานสู่บริการที่ดี ”

ระยอง    ห้วยหงษ์ทอง
ผู้จัดการ PEA อ้อมน้อย

เอกสารดาวน์โหลด ด้านล่างครับ

Download เอกสารคู่มือ ได้ที่นี่   คู่มือลูกค้า-HAPPy-Care.pdf (59 downloads)

Download เอกสารข้อมูล Mind Map ของโครงการ  คลิ๊ก