ttteการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย โดยเริ่มแรกใช้ชื่อว่าหน่วยบริการผู้ใช้ไฟย่อยศรีสำราญ (นรฟ.ศรีสำราญ) เป็นการไฟฟ้าชั้น 4 ได้รับโอนระบบจำหน่ายและความรับผิดชอบงานบริการด้านช่างจากการไฟฟ้าอำเภอสามพราน และต่อมาได้มีผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นตามลำดับ จึงได้ยกฐานะเป็นหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าหลักตำบลอ้อมน้อย (นกล.อ้อมน้อย) เป็นการไฟฟ้าชั้น 3 มีผู้ใช้ไฟประมาณ 6,000 ราย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารพาณิชย์ริมถนนเพชรเกษมใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และได้ยกฐานะจากการไฟฟ้าชั้น 3 เป็นการไฟฟ้าชั้น 2 พร้อมกับการได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่อาคารสำนักงาน โครงการหมู่บ้านดำรงวิลล่า
เมื่อ 1 ตุลาคม 2531 ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ 1/1 หมู่ 7 ซอยสินประสงค์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี 2535 พร้อมกับยกฐานะจากการไฟฟ้าชั้น 2 เป็นการไฟฟ้าชั้น 1 ตามลำดับ และเมื่อปี 2547 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ 72/106 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานจนถึงบัดนี้ ปัจจุบันมีนายระยอง  ห้วยหงษ์ทอง  เป็นผู้จัดการ

สถานะปัจจุบัน

สถานะปัจจุบัน มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวม 43,571 ราย เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 1,240 ราย สถานีจ่ายไฟฟ้าจำนวน
7 สถานี (จ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าฯ) ได้แก่

 • 1. สถานีจ่ายไฟฟ้าอ้อมน้อย 1
 • 2. สถานีจ่ายไฟฟ้าอ้อมน้อย 2
 • 3. สถานีจ่ายไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 2
 • 4. สถานีจ่ายไฟฟ้าพุทธมณฑล 2 (บางส่วน)
 • 5. สถานีจ่ายไฟฟ้าศาลายา (บางส่วน)
 • 6. สถานีจ่ายไฟฟ้าสามพราน 1 (บางส่วน)
 • 7. สถานีจ่ายไฟฟ้ากระทุ่มแบน 2 (บางส่วน)

ทำเนียบผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย

 • นายวิโรจน์ ไกรสิริโสภณ ปี 2526-2528
 • นายบุญโชติ ภูมิผิว ปี 2528-2536
 • นายสุทธิพร กรุงกาญจนา ปี 2536-2544
 • นายจิรศักดิ์ สมศรี ปี 2544-2545
 • นายธรรมนูญ จันทระ ปี 2545-2548
 • นายพิสุทธิ์ สภาวสุ ปี 2548 – 2552
 • นายศิริ เปล่งฉวี ปี 2552 – 2553
 • นายสุระ บัวโต ปี2553 – 2554
 • นายระยอง  ห้วยหงษ์ทอง ปี 2554 – ถึงปัจจุบัน

 

ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย – >การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค