ผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายระยอง  ห้วยหงษ์ทอง
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย
โทรศัพท์ 08-1880-3806
รจก ท
นายนิกร เปล่งพานิช
รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย
โทรศัพท์ 08-1736-2806
Untitled-2
นางกรรณิกา ศรีมงคล
รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร
การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย
โทรศัพท์ 08-5422-4959
พี่ธนู นบท9
นายธนู ทองพิมพ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 9
5487
นายพินัย  พุ่มผกา
นักบัญชี ระดับ 9
พี่จำเริญ
นายจำเริญ  ดวงจันทร์
ผู้ชำนาญงาน ระดับ 8
นายภูมิชัย แก้วส่งแสง
นิติกร ระดับ 7

งานที่ได้รับมอบหมายและโครงสร้างของแต่ละแผนก

ขัอมูลสำคัญ กฟภ.อ้อมน้อย