E-Learning – RCD

มาทำความรู้จักกับ RCD เครื่องใช้ไฟฟ้าคือสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่อย่าลืมอันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็สามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันครับ ดังนั้นเราควรทำความรู้จักเตรื่องตัดไฟหรือ RCD เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกันครับผม

องค์ความรู้ (OPK) ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและการแก้ไข ทฤษฎีและกรณีศึกษา

คุณภาพไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าที่ดีทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้า ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และผู้ใช้ไฟฟ้าเองก็สามารถใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพในการผลิต อย่างไรก็ตามสิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้ากำลังมีมากมาย เช่น ฮาร์มอนิก (Harmonic) แรงดันตกชั่วขณะ (Voltage Sag หรือ Voltage Dip) ไฟกระพริบ (Flicker) แรงดันไม่สมดุล (Unbalance) เป็นต้น สิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้าเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าได้ การที่จะ วิเคราะห์ปัญหาจากสิ่งรบกวนทางคุณภาพเหล่านี้ให้ถูกต้องได้นั้น ผู้วิเคราะห์ต้องมีความรู้และความเข้าใจในคุณลักษณะต่างๆ ของ สิ่งรบกวนทางคุณภาพเหล่านี้ก่อน จึงจะสามารถทำการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เรามีบทความองค์ความรู้ (OPK) ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและการแก้ไขที่ผู้ร่วมงานใด้เขียนไว้ได้ลองอ่านกันครับ สามารถ Download ได้ดังนี้ เอกสารแนบ 1               OPK  ข้อพิจารณา การออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อคุณภาพการจ่ายไฟ เอกสารแนบ 2               OPK การต่อลงดิน เอกสารแนบ 3               OPK กรณีศึกษาการแก้ปัญหา Harmonic ในระบบ MV เอกสารแนบ 4               OPK _ปัญหาแรงดันเกิน…