การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้า,เบอร์โทรการไฟฟ้า,เบอร์โทรศัพท์การไฟฟ้า,ตัดไฟ,ไฟดับ,ร้องเรียนการไฟไฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย www.pea-omnoi.com

สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า

โดยทั่วไปแล้วกำลังงานในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ กำลังงานจริง (Real Power)
มีหน่วยเป็นวัตต์ (w) หรือ กิโลวัตต์ (KW) เป็นกำลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นได้ เช่น ความร้อน แสงสว่าง หรือพลังงานกล กำลังงานส่วนนี้เกิดจากกระแสไฟฟ้าใช้งาน (Active Current) และอีกส่วนหนึ่งคือ
กำลังงานรีแอกตีฟ (Reactive Power) มีหน่วยเป็นวาร์ หรือกิโลวาร์ เป็นกำลังงานที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานรูปอื่นได้  แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องทำงานโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก เช่น หม้อแปลง มอเตอร์ บัลลาสต์ ฯลฯ ต้องใช้กำลังรีแอกตีฟนี้สร้างสนามแม่เหล็ก ถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กอุปกรณืดังกล่าวจะไม่สามารถทำงานได้  กำลังงานในส่วนนี้เกิดจากกระแสไฟฟ้า
รีแอกตีฟ (Reactive Current) ผลรวมทางเวกเตอร์ของกำลังทั้งสอง เรียกว่ากำลังงานปรากฎ (Apparent Power) มีหน่วยเป็นโวลต์ แอมแปร์ หรือกิโลโวลต์แอมแปร์ (VA หรือ KVA) เป็นกำลังงานที่แหล่งจ่ายกำลังงานไฟฟ้าต้องจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและมีขนาดเท่ากับ ผลคูณของกระแสไฟฟ้าในวงจรกับแรงดันของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า กำลังงานทั้งสามสามารถเขียนเป็นสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าได้ดังรูปที่ 1

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor : PF)

ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าหรือค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor : PF) คืออัตราส่วนของกำลังงานจริง (Real Power)
ต่อกำลังงานปรากฏ (Apparent Power) ในวงจรไฟฟ้าใดๆจะมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 0ถึง1ค่าตัวประกอบกำลังนี้ยิ่งมีค่า
สูงยิ่งดี ถ้ามีค่าต่ำกว่า 0.85 จะต้องเสียค่าปรับเนื่องจากตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยคิดจากกิโลวาร์ที่เกิน 61.97% ของค่าวามต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบเดือนนั้น กิโลวาร์ละ 56.07 บาท

สอบถามเพิ่มเติม แผนกวิศวกรรมและการตลาด 02-4209997 ครับ

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.