กฟภ.เตือนอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน
October 5, 2555
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการเดินสายไฟ
August 20, 2555
หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฉบับย่อ
August 8, 2555
มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
June 20, 2555
คู่มือการใช้งานระบบ AMR สำหรับผู้ใช้ไฟ
June 11, 2555
ปฏิทินอัตรา Off-Peak อัตรา TOU
February 1, 2555
ประกาศ เรื่องเพิ่มช่องทางการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้า “Drive Through”
January 20, 2555
ประกาศยกเลิกการรับชำระเงินก่อนเวลาทำการปกติ
January 17, 2555
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
January 16, 2555
อันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำลด
November 28, 2554