การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย www.pea-omnoi.com

หลักเกณฑ์ขอไฟฉบับย่อ 2

หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟใหม่,มิเตอร์ชั่วคราว,เพิ่มขนาด,โอนเปลี่ยนชื่อ

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่

หลักฐาน

1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า

2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.  สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน) , สัญญาเช่า (กรณีเช่าบ้าน)

5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของบ้านไม่มาดำเนินการ)

6.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

7.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า

8.  ใบยินยอมผ่านที่หรือใบยินยอมในกรณีต่างๆ (กรณีผ่านที่ดินผู้อื่น) , สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านขอผู้ยินยอม

9.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

 

การขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว (ใช้ในการก่อสร้าง,ปรับปรุงบ้าน)

หลักฐาน

1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.  สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ถ่ายใบคำขอมาแทน)

4. โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้ไฟ

5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้ขอไม่มาดำเนินการ)

6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

  หมายเหตุ  การขอมิเตอร์ชั่วคราวต้องเตรียมสายไฟฟ้าและคัทเอ้าท์หรือเบรกเกอร์ตามขนาดมิเตอร์มาในวันชำระเงินด้วย

 

การขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

หลักฐาน

1.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้าย

2.  สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ทำการเพิ่มขนาด

3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน

4.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของ

5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของบ้านไม่มาดำเนินการ)

6.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

7.  สัญญาซื้อขาย (กรณีเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)

 

การขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

หลักฐาน

1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งการใช้มิเตอร์ไฟฟ้า

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอน อย่างละ 1 ฉบับ

3.  สำเนาสัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

4.  สำเนาสัญญาเช่า (กรณีเช่าบ้าน) และสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า

5.  สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้ใช้ไฟเสียชีวิต) และสำเนาใบจัดการมรดก

6.  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

7.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้โอนไม่มาดำเนินการ)

8.  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

9.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้ายหรือเดือนไหนก็ได้

10. เงินค่าประกันตามขนาดมิเตอร์

* ถ้าต้องการใช้ไฟที่มีขนาดมากกว่า 30(100) แอมป์ 3 เฟส 4 สาย ต้องขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า *

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีแรงต่ำพาดผ่าน ต้องขยายเขตครับ รายละเอียดดังนี้ครับ

25142515

คลิ๊กขั้นตอนการขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง 

หรือสามารถดาว์นโหลด หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฉบับย่อได้ ที่นี่

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการร้องขอได้  ที่นี่

สำหรับผู้ใช้ไฟ ไม่ได้ติดต่อด้วยตนเองสามารถดาว์นโหลดหนังสือมอบอำนาจ ได้ที่นี่ หนังสือมอบอำนาจ (16083)

การให้บริการแบบ One Touch Service ของ PEA Omnoi

YouTube Preview Image