การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย www.pea-omnoi.com

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2554-2558

ตามประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2554-2558 ได้ออกประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เรื่องโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2554-2558 สามารถดาว์นโหลดได้ ที่นี่ ให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2554-2558 ตามมติคณะกรรมการกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ปรับลดอัตราค่าบริการประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร อัตราปกติ แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ (ประเภท 6.1.3) จาก 312.24 บาทต่อเดือน เป้น 20 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

2. กำหนดให้เริ่มใช้อัตราค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่เรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้า ในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2554 ถึง เดือน เมษายน 2555 ยังคงให้เรียกเก็บในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท

สำหรับวิธีคิดค่า Power Factor คลิ๊กที่นี่

ประกาศ กฟภ.เรื่องโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี2554-2558 (2043)

หรือดาว์นโหลด อัตราค่าไฟ้าได้ครับ อัตราค่าไฟฟ้าแต่ละประเภท (1966)