การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้า,เบอร์โทรการไฟฟ้า,เบอร์โทรศัพท์การไฟฟ้า,ตัดไฟ,ไฟดับ,ร้องเรียนการไฟไฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย www.pea-omnoi.com

เลือกตั้งสหกรณ์

January 6, 2012rootอื่นๆComments Off

image

ประวัติโดยสังเขป

นายอรรณพ อุเดมเวช เลขประจำตัว 10622 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2521 เป็นพนักงานช่างระดับ 2 หน่วยบริการผู้ใช้ไฟย่อยอำเภอชุมพวง  จ.นครราชสีมา

6 ก.ค. 2535               ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์

7 ม.ค.viagra 2542               ย้ายและแต่งตั้งไปเป็นผู้จัดการ (ระดับ 7) การไฟฟ้า อ.รัตนบุรี (ชั้น 3) จ.สุรินทร์

2 เม.ย. 2545             ย้ายและแต่งตั้งไปเป็นผู้จัดการ ระดับ 8 การไฟฟ้า อ.ครบุรี (ชั้น 3) จ.นครราชสีมา

6 ต.ค. 2546              ย้ายและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ (ระดับ 9)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

1 ก.ย. 2549              ย้ายและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ (ระดับ 10)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

1 พ.ย. 2549              ย้ายไปเป็น ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์

1 ก.ย. 2551              ย้ายไปเป็น ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

1 ต.ค. 2552              ย้ายไปเป็น ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

คุณวุฒิปัจจุบัน ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ นิติศาตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปัจจุบันเป็นประธานชมรมผู้จัดการ เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา

 

image

ประวัติโดยสังเขป

นายธรรมนูญ  อมรนิมิต เลขประจำตัว 128010 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 เป็นพนักงานช่างระดับ 2 แผนกวางแผนส่วนเทคนิค การไฟฟ้าเขต 1 เพชรบุรี

18 มี.ค.2541               ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานช่าง ระดับ 6 แผนกวางแผนกองเทคนิคเขตการไฟฟ้าเขต 1 เพชรบุรี

1  เม.ย.2541               ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกวิสาหกิจและข้อมูลเพื่อจัดการ (ระดับ 8 ) การไฟฟ้าเขต 1 เพชรบุรี

23 พ.ค. 2549              ย้ายและแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ (ระดับ9) การไฟฟ้าอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 พ.ค. 2551                 ย้ายและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

1 ต.ค. 2552                 ย้ายไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

1 ต.ค. 2553                 ย้ายและแต่งตั้งเป็น ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณวุฒิปัจจุบัน ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเป็นประธานชมรมผู้จัดการ เขต 1 ภาคใต้ เพชรบุรี

 

image

ประวัติโดยสังเขป

นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง เลขประจำตัว 141937 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2523 เป็นพนักงานช่าง ระดับ 2 หมวดปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบ การไฟฟ้าอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

17 ก.ย. 2535          แต่งตั้งเป็นหัวหน้าหมวดปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบ (ระดับ4) การไฟฟ้าตำบลอ้อมน้อย

19 มี.ค. 2544          แต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าตำบลอ้อมน้อย (ชั้น 1) จังหวัดสมุทรสาคร

05 ส.ค. 2547          ย้ายและแต่งตั้งไปเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ ระดับ 8การไฟฟ้าอำเภออู่ทอง (ชั้น 2 ประเภท 2) จังหวัดสุพรรณบุรี

01 ก.ย. 2549          ย้ายย้ายและแต่งตั้งไปเป็นผู้จัดการ (ระดับ 9) การไฟฟ้าอำเภอหนองหญ้าไซ (ชั้น 3) จ.สุพรรณบุรี

01 ส.ค. 2551          ย้ายและแต่งตั้งไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร

04 ต.ค. 2554          ย้ายและแต่งตั้งไปเป็น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

คุณวุฒิปัจจุบัน ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็น ประธานชมรมผู้จัดการ เขต 3 ภาคกลาง  นครปฐม

 image

ประวัติโดยสังเขป

นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน์  เลขประจำตัว 258865 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2528เป็นวิศวกรอันดับ 1  แผนกธุรการและวิเคราะห์ผลงาน กองโรงงาน ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

12 มิ.ย. 2540            แต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกซ่อมรถยนต์ กองโรงงาน ฝ่ายบำรุงรักษา

4 มี.ค. 2542              ย้ายและแต่งตั้งไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ (ระดับ 7) การไฟฟ้า อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

30 ส.ค.2544             แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ (ระดับ 9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปทุมธานี

3 ต.ค. 2546              ย้ายและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ (ระดับ 9)  การไฟฟ้าปทุมธานี 2 (บางกะดี) จ.ปทุมธานี

15 ก.พ. 2549            ย้ายและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ (ระดับ 10)  การไฟฟ้าปทุมธานี 2 (บางกะดี) จ.ปทุมธานี

1 มี.ค. 2553              ย้ายไปเป็น ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี

1 ต.ค. 2553              ย้ายไปเป็น ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จ.ปทุมธานี

คุณวุฒิปัจจุบัน ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

Tagged

Comments are closed.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.